Brundby Stubmølle

Ole Even Rasmussen 1999

 

Møllen stod oprindelig på øen Endelave, som ligger mellem Samsø og Jylland. Møllen må være fra først i 1600-tallet, da der findes følgende afskrift fra Jordmålingen, Endelave sogn, Hads herred 1681 – 1683, som formodes at omtale stubmøllen:

   ”Findis och saa paa landet En Weyer Mølle Som till hører Christen Pedersen Smed Udi Thrandbierg paa Samsøe / dend offerste Steen ere i 2 Støcker / och er till hobe sanchet med en Jern Ring, och er ud i breede 7½ quarter 2½ tom tyck / offerdelen paa fornd mølle gandsk forfalden, och will giøres aff Ny / de thuende arme er och heel forfalden / biørnen* er och ganske brøstfældig / och will aff Ny giøres / Im Summa Møllen er moxen forfalden och U bequem till nogen Maalling / Saa Indbyggerne paa Landet maa søge offuer till Jydtland med derel målling / och en deel sig paa deris haandquerne behielpe”.

   Den blev solgt og flyttet til Samsø i 1683 og opstillet på bakken Dansebjerg, der ligger syd for Brundby. I 1817 blev den flyttet endnu en gang, da bakken Dansebjerg, som består af ler, blev brugt til at bygge husene i Brundby med. Derved blev vindkraften ødelagt af stejle skrænter omkring møllen. Stubmøllen blev nu flyttet og opstillet nord for Brundby på Kolhøj, som denne bakke hedder. Først blev toppen af bakken jævnet for at give plads til møllen og en vej op omkring den. Prisen for dette arbejde blev betalt med 50 rigsdaler.

   I 1939 blev driften indstillet på møllen, da mølleakselen knækkede og krydsfoden var ødelagt af cement, som var fyldt på efterhånden som rådet i træværket skred frem. 17. november 1939 overtager institutionen ”Til Kolhøj Stubmølles Bevarelse” med Kirstine Boas, Dansebjerg, Jens Sønder, Ellegaard og Richard Thiesen, Brundby, samt 3 personer fra museet og 1 fra Turistforeningen i bestyrelsen. Denne forening forsøger at reparere og vedligeholde møllen med penge, som indsamles ved sommerfester i Brundby.

   I 1961 fredes møllen på grund af sin kulturhistoriske værdi. 1963 tager et udvalg bestående af Jens Sønder, Morten Vadstrup, Højvang, Sigurd Kallesøe, Brundby (forhenværende mølleejers søn) og hotelejer Frode Olsen, Brundby, fat på at fremskaffe penge til en mere gennemgribende restaurering. Restaureringen begyndte i 1965 med ingeniør Anders Jespersen, Nationalmuseet, som leder af arbejdet. Møllehuset stod klar i 1968 og vingerne kom på i 1972. I 1982 begyndte det sidste arbejde med inventaret i møllen, som den nye forening ”Brundby Stubmølles Ejerlaug” fik samlet ind til og overtog en intakt stubmølle 12. november 1983.

(* = navnet på et stykke tømmer som vingeakselen hviler på forrest i møllehuset.)

Brundby Stubmølle tegnet 1934